วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

ประวัติพระครูกันตธรรมคุณ (หลวงปู่จันทา กนฺตธมฺโม)

ประวัติพระครูกันตธรรมคุณ (หลวงปู่จันทา กนฺตธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
.......................................................
IMG_1601
พระครูกันตธรรมคุณ (หลวงปู่จันทา กนฺตธมฺโม) นามเดิมชื่อจันทา นามสกุล พิมพาเลีย เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ ณ บ้านสว่างใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
เป็นบุตรของนายหมี และนางน้อย รัตนวงศ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คือ
๑. นางแพง (อยู่ที่บ้านหนองตาล อ.สว่างแดนดิน ถึงแก่กรรมแล้ว)
๒. นางสา (ถึงแก่กรรมแล้ว)
๓. นางมี สาครเจริญ (อยู่ที่บ้านหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน ถึงแก่กรรมแล้ว)
๔. พระครูกันตธรรมคุณ (ผู้ถึงแก่มรณภาพ)
และ มีพี่น้องต่างบิดา ๔ คน คือ
๑. นายหนู สาครเจริญ (อยู่ที่บ้านไทยเจริญ ถึงแก่กรรมแล้ว)
๒. นางสวรรค์ หล้าชน (อยู่ที่บ้านหนองหลวง ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่)
๓. นางบุษบา สมจิตร (อยู่ที่บ้านหนองหลวง ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่)
๔. นายหก สาครเจริญ (อยู่ที่บ้านหนองหลวง ถึงแก่กรรมแล้ว)
ชีวิตในปฐมวัย
หลวงปู่ได้ติดตามบิดา-มารดา ซึ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตั้งแต่วัยเยาว์ และเมื่ออายุครบเกณฑ์ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนหนองหลวงวัฒนานุกูล (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล) โดยพักอาศัยอยู่กับน้าชายคือ นายบุญ รัตนวงศ์ ประมาณ ๗ ปี เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสโมสรประชาสามัคคี บ้านหนองหลวง เป็นเวลา ๑ ปี เมื่อลาสิกขาบทแล้ว ได้ช่วยเหลือบิดามารดาทำไร่ ทำนา จนเมื่ออายุได้ ๒๔ ปี จึงได้เข้ารับการบรรพชา-อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่วัดประชานิยม บ้านหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมี พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระวิบูลธรรมภาณ (ทองทิพย์ อภิวณฺโณ) วัดศรีโพนเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระพิศาลศาสนกิจ (สนธิ์ ขนฺตยาคโม) วัดสุทธิมงคล อ.พรรณานิคม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “กนตฺธมฺโม” แปลว่า ผู้มีธรรมน่ารัก เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมในสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆ
การศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท ณ สำนักเรียนวัดศรีสว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
สถานที่เคยอยู่จำพรรษา
พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๔ ที่วัดบูรพาราม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ ธุดงค์ไปกับหลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ ที่ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘ วัดประชานิยม ร่วมกับ หลวงปู่พร สุมโน, พระราชญาณมุนี, หลวงปู่พันธ์, หลวงปู่ก้าน จิตฺตธมฺโม, หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร เป็นอาทิ
พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๐๕ ได้รับนิมนต์จากญาติโยม บ้านส่องดาว ให้ไปเป็นประธานในการก่อสร้างวัดโนนสะอาด
พ.ศ. ๒๕๒๖ จำพรรษากับหลวงปู่มหาบุญมี สิรินฺธโร วัดป่าภูดิน ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๕ วัดโนนสะอาด
พ.ศ. ๒๕๓๖ จำพรรษาที่วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย
พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงมรณภาพ ณ วัดโนนสะอาด
การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ได้ร่วมกับพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ดำเนินการขอไฟฟ้าจากหมู่บ้านหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน เข้าสู่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว ระยะทางยาวประมาณ ๑๕ กม. โดยขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้น) จำนวน ๕๘,๐๔๘.๕๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) และจาก พ.อ.เล็ก สุวรรณศร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ขณะนั้น) อีกจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมี ร.อ.วีรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นผู้ประสานงานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
§ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นประธานสร้าง โรงพยาบาลส่องดาว สืบเนื่องมาจาก นายสมศักดิ์ ศรีตระกูล นายอำเภอส่องดาว (ขณะนั้น) และพ่อกำนันพรหม สุราช ได้มาปรึกษากับหลวงปู่เพื่อขอให้ท่านช่วยเจรจาของที่ดินจาก แม่เกตุ คุณอุ่น จำนวน ๒๑ ไร่เศษ ซึ่งคุณแม่อุ่นก็ยินดีบริจาคให้ ส่วนงบประมาณด้านอื่นๆ หลวงปู่ได้ขอรับการสนับสนุนจาก พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ขณะนั้น) ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนจำนวน ๑ ล้านบาทเศษ นอกจากนี้หลวงปู่ยังให้การสนับสนุนโรงพยาบาลแห่งนี้ตลอดมา
§ ได้ให้การสนับสนุนการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอส่องดาว โดยในระยะแรกๆ ให้โรงเรียนตั้งอยู่ภายในวัดโนนสะอาด ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ทางโรงเรียนจึงได้ย้ายออกไปตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน แต่หลวงปู่ก็ยังให้การสนับสนุนตลอดมา
§ เป็นประธานก่อสร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอส่องดาว (กศน.ส่องดาว) โดยสร้างศูนย์นี้ภายในวัดโนนสะอาด
§ เป็นประธานในการสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอส่องดาว นอกจากนี้ยังช่วยพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ในการสร้างสาธารณูปโภค เช่น ฝาย อ่างเก็บน้ำ และประปาหมู่บ้าน ตลอดจนให้ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนต่างๆ ตลอดมา
ตำแหน่งหน้าที่การงาน
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเจ้าคณะตำบลส่องดาว เขต ๑ (ธ)
สมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี (จต.ชต.) ในราชทินนามที่ “พระครูกันตธรรมคุณ”
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท.) ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก (จต.ชอ.) ในราชทินนามเดิม
ประวัติการอาพาธ
โดยปกติหลวงปู่มีโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตต่ำ ก่อนจะมรณภาพท่านไม่มีอาการผิดปกติ ยังคงปฏิบัติกิจวัตร เช่น ออกบิณฑบาต ปัดกวาดลานวัด และอื่นๆ ตามปกติ เมื่อเช้าวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ พระลูกวัดได้ออกมารอที่หน้ากุฏิท่าน เพื่อรอท่านออกบิณฑบาตแต่ไม่เห็นออกมา จึงได้ไปบิณฑบาตก่อน เมื่อกลับมาแล้วจึงได้มานิมนต์หลวงปู่ไปฉันภัตตาหารที่ศาลาการเปรียญ เรียกท่าน แต่เงียบไม่มีเสียงตอบออกมาจากกุฏิ จึงส่องดูทางหน้าต่าง เห็นท่านจำวัดโดยหันศีรษะไปทางเท้า จึงได้บอกให้โยมงัดกุฏิเข้าไปดู เห็นหลวงปู่นอนแน่นิ่ง จึงช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลส่องดาว แพทย์ตรวจแล้ว พบว่าหลวงปู่ได้ถึงแก่มรณภาพก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลแล้ว จึงได้นำสรีระของท่านกลับมาวัดโนนสะอาด
สิริรวมอายุได้ ๗๖ ปี ๑ เดือน ๒๑ วัน ๕๓ พรรษา
........................................................
 รวบรวม โดย พระศาสนดิลก
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)

ไม่มีความคิดเห็น: